Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare në datën 19.12.2019, ka licencuar shoqërinë Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG sh.a “ Për ushtrimin e veprimtarisë së organizimit dhe administrimit të të dhënave për titujt si dhe të klerimit dhe shlyerjes së tyre”.